ការប្រកួតប្រជែង​រ៉ូបូត​ថ្នាក់​ជាតិ​លើក​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN