គន្លឹះ​ងាយៗ ​ក្នុង​ការកាត់បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹងជំងឺ​គ្រួស​ក្នុង​ថង់​ប្រមាត់​ – CEN