អ្នកធ្វើ​ដំណើរ​តាម​សមុទ្រ ប្រជា​នេសាទ គួរ​ផ្អាក​សកម្មភាព ចាប់​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី ២៥ ដោយសារ​ព្យុះ​ទី​២៧ បានវិវត្ត​ខ្លួន​ទៅ​ជា​ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​កម្រិ​តទី​១ – CEN