លោក រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌ នឹង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោកស្រី Rhona Smith ពី​ស្ថានភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN