ក្រុម​សភាជាតិ​កម្ពុជា APF ប្រជុំ​ពិនិត្យ​ខ្លឹមសារ​សម្រាប់​ត្រៀម​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​អភិវឌ្ឍន៍​ APF – CEN