សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា​ ចង់ឃើញកម្ពុជា-មីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ អប់រំ និងវប្បធម៌ – CEN