លោក Trump បង្ហោះរូបភាព “ឈ្លីកំទេច” Logo CNN ក្រោមបាតស្បែកជើងរបស់ខ្លួន – CEN