លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ​ ៖ បច្ចេកវិទ្យា ដើរតួនាទី​សំខាន់​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN