ស្នើ​ឲ្យ​អ្នក​លក់ឱសថ កុំ​គិតតែ​ពី​ប្រាក់ចំណូល ត្រូវ​គិត​បញ្ហា​សុខភាព​ជា​ចម្បង​ – CEN