ដើម្បី​ការពារ​សុខភាព​សត្វ និង​ជំងឺឆ្លង​សត្វ​ក្រសួងកសិកម្ម​ផ្អាក​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​នាំ​ជ្រូក​ចូល​ពី​ប្រទេស​ដែល​កំពុង​កើត​ជំងឺប៉េស្ត​ជ្រូក​អា​ហ្វ្រី​ក – CEN