ក្រសួង​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច​ត្រូវ​បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ការស្នើសុំ​នាំចូល នាំចេញ ការប្រើប្រាស់ និង​ការរក្សា​ទុក​នូវ​សារធាតុ​គីមី​ផ្សំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស​ឯកជន​ – CEN