អ្នកជំនាញ​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​ UN និង​គណៈ ក​ម្មា​ធិ​ការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ពិភាក្សា​លើទិ​ដ្ឋភាពបច្ចេកទេស ជុំវិញការវិវត្តន៍នៃសិទ្ធិមនុស្ស ដោយមិនបានជជែករឿងនយោបាយឡើយ – CEN