បក្សី​ដ៏សាហាវ ​លេប​ទន្សាយ​មួយ​ក្បាល ​ក្នុង​មួយ​ប៉ប្រិចភ្នែក​ – CEN