ប្រជាជន​ជប៉ុន​ធ្វើ​ការអបអរ ខណៈ​ដែល​ព្រះ​ចៅ​អធិរា​ជ្យថ្មី នឹង​ឡើង​គ្រងរាជ្យ​ – CEN