ចាប់​ចោរ​ម្នាក់ លួច​ម៉ូតូ​ដែល​មាន​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ GPS – CEN