ពលរដ្ឋ​មាន​សុ​វត្ថិភាព​លើ​ចំណីអាហារ​ក្រោយ​អាជីវករ​មួយចំនួនធំ​ បាន​យល់ដឹង​ច្រើន និង​ចូលរួម​សហការ​ជាមួយ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ – CEN