បរិមាណ​ទំនិញ​ឆ្លងកាត់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​កើនឡើង​ខ្ពស់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ រហូតដល់ ២២,០៨% – CEN