បុរសម្នាក់ស្លាប់ក្នុងគុកខេត្តកំពង់ចាម ដោយមានការលើកឡើងពីមូលហេតុយ៉ាងច្រើន – CEN