អភិបាលរង​ស្រុក​ទ្រាំង​ថា ៖ ​ការដាក់​ដេញថ្លៃ​លើ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​ឃុំ​ចំនួន​បី​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ ទទួលបាន​លទ្ធផល​ល្អ​ធ្វើអោយ​ចំណេញ​ដល់​ថវិកាជាតិ – CEN