លើកលែង​ពន្ធ​ប្រាក់​រំលឹក​អតីតភាព​ការងារ និង​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ – CEN