ករណី​បាញ់​ប៉ុនប៉ង​មនុស្សឃាត ៖ ទោះជា​សមត្ថកិច្ច​ប៉ូលិស ឬ​ក៏​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​អនុវត្ត​ឱ្យបាន​ស្មើគ្នា​ – CEN