អគ្គលេខាធិការ​គណៈកម្មកា​រ​ជាតិ​យូណេស្កូ ៖ ជំរុញ​ឱ្យ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​មនុ​ស្ស និង​ឋបនីយ​ជីវ​មណ្ឌល ព្រមទាំង​ការបង្កើតឱ្យមាន​ឧទ្យាន Geo Park នៅ​កម្ពុជា​ – CEN