លោក​អង្គ វង្ស វ​ឌ្ឍា​នា និង លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​ – CEN