ក្រុម​សំអាត រកឃើញ​សាកសព ៤ និង​សំរាម​រាប់​តោន​នៅលើ​ភ្នំ​អេ​វឺរេស​ – CEN