រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទៅ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ ស្តីពី “​ចីរភាព​បំណុល សម្រាប់​ចីរភាព​កំណើន​ ចីរភាព​ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍” នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ – CEN