អ្នក​មាន​ជំងឺ​បេះដូង ឬ​លើសឈាម គួរ​ចៀសវាង​អាហារ​ទាំងនេះ​ – CEN