ភ្លៀង​មួយ​ប្រាវ រលំ​ផ្ទាំង​ប៉ាណូ និង​ដើមឈើ បាន​ដួលរលំ​សង្កត់​លើ​រថយន្ត​ – CEN