ឥណ្ឌា នឹង​នាំ​ចូល​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន ឧបកា​រណ៍ និង​វត្ថុធាតុដើម​ក្នុង​ការដំឡើង ឬ​ផលិតដៃ​-​ជើង​សិប្បនិម្មិត នៅ​កម្ពុជា​ – CEN