ធ្លាក់​យន្តហោះ​ឯកជន​មួយ​គ្រឿង ​នៅ​មិចស៊ិចកូ ស្លាប់​មនុស្ស​ទាំងអស់​ – CEN