នៅ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ពិនិត្យ​លើ​ការងារ​គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ​ការ​នាំចូល នាំចេញ ការប្រើប្រាស់ និង​ការ​រក្សាទុក​នូវ​សារធាតុ​គីមី​ផ្សំ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN