រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បន្ត​គាំទ្រ​ឧស្សាហកម្ម​វាយ​ន​ភណ្ឌ និង​ចាត់​ទុក​វិស័យ​នេះ ជា​វិស័យ​សក្ដានុពល​មួយ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN