លោកស្រី​រ៉ូ​ណា​ស្មី​ត ប្រាប់​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស ឲ្យដឹង​ពី​បច្ចុប្បន្នភាព លើ​ការវិវត្ត​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​ស្ថានភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN