ក្រុមហ៊ុន​ហ្វីលីពីន វិនិយោគ​ដំណាំ​ស្រូវ កែច្នៃ​អង្ករ ដើម្បី​នាំចេញ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ហ្វីលីពីន​ – CEN