ក្រុម​ជំនាញ​ស៊ីម៉ាក់ ចុះ​យក​គ្រាប់បែក​នៅ​ក្នុង​ស្រះ​ទឹក តែ​ត្រូវ​ម្ចាស់​រារាំង – CEN