ក្រុមហ៊ុន​ផាន អុីមុិច រំលោភ​សាលដីការ​រក្សា​ការពារ​របស់​តុលាការ បូម​ខ្សាច់​ចាក់​ដី​ទំនាស់​នៅ​ភូមិ​អូរអណ្តូង​ – CEN