ចិន​ ប្តេជ្ញា​ថា​ នឹង​ចាត់វិធានការ​សងសឹក បើ​អា​មេ​រិច​អនុវត្ត​ការដំឡើង​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​ខ្លួន​ – CEN