ស្ថាប័ន​អប់រំ​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ជួបពិភាក្សា​ផ្ទាល់​ជាមួយ​សិស្ស និស្សិត​ច្រើន​ជាង ៤០០ នាក់​ – CEN