ជ្រូក ៣០ ក្បាល សង្ស័យ​នាំមក​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម ត្រូវ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ឃាត់ទុក​ – CEN