ធនាគារពិភពលោក សន្យា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា តាម​សំណើរ​រដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN