លោកស្រី​រ៉ូ​ណា​ស្មី​ត ចេញ​របាយការណ៍ ១៤ ទំព័រ បញ្ចប់​បេសកកម្ម​លើ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ – CEN