លោក សុខ ទូច ចូល​បំភ្លឺ​នៅ​តុលាការ តាម​ការកំណត់​ – CEN