អា​មេ​រិច​ថា មិន​ចង់​មាន​សង្គ្រាម​ជាមួយ​អុីរ៉ង​ទេ ប៉ុន្តែ​អាច​នឹង​វាយ បើ​អុីរ៉ងបង្ករឿង​ – CEN