តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ មិន​ចោទប្រកាន់ លោក​សុខ ទូច​ – CEN