មក​មើល​ឡើងវិញ តើ​យើង​បាន​ច្រក​អ្វី​ចូលក្នុង​ខ្លួន​ខ្លះ​?! (វីដេអូ) – CEN