ស្ត្រី​ម្នាក់ អយុត្តិធម៌​ជាង​ ១០ ​ឆ្នាំ និង​ត្រូវ​ជាប់គុក ​២​ ដង ហើយ​ត្រូវ​ដាក់ច្រវ៉ាក់​ជើង ក្នុង​រឿង​ទំនាស់​ដីធ្លី ជាមួយ​អ្នកមានអំណាច​ – CEN