ចង់​ហូប​គេ​ទាំង​រស់ ដល់​គេ​ត​មក​វិញ​ដៃ​៨ … ដាច់​សាច់​ទាំង​ដុំ​!! (វីដេអូ) – CEN