សម្រែកទាមទារយុត្តិធម៌កើតនៅអាហ្គានីស្ថាន ក្រោយពេលអ្នកនយោបាយស្រ្តីម្នាក់ ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្តាលថ្ងៃ – CEN