ហ្វឹកហ្វឺន​បច្ចេកទេស​បោសសម្អាត​មីន​កម្រិត​ខ្ពស់​ថ្នាក់​តំបន់ និង​អាស៊ាន សម្រាប់​គាំទ្រ​ប្រតិបត្តិការ​សន្តិភាព​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN