ចង់បាន កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព ដែល​អាច​ថត​បាន​ចម្ងាយ​១០​គីឡូ​ម៉ែត មក​បំពាក់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រាប់​ដឹង​ហេតុការណ៍​ – CEN