ត្រាំថា អាមេរិចដំឡើងពន្ធដាក់ចិន គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ ដោយសារចិនរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយព្យាយាមចរចាសារជាថ្មី – CEN